Algemene voorwaarden / reglement

Algemene Juridische Voorwaarden SalsaVista

Van: SalsaVista Breda onder de leiding van de heer Ruud Adriaansen, hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1  Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker:  de gebruiker van de algemene voorwaarden, dansschool SalsaVista. Wederpartij: de cursist(e). Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening, het verlenen van danslessen.

Artikel 2  Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor  elke danscursus die aangeboden wordt door de gebruiker.

2. De overeenkomst wordt gesloten tussen de gebruiker en de wederpartij door het ondertekenen van de inschrijfformulier.

3. Door het ondertekenen van de inschrijfformulier gaat de wederpartij akkoord met deze algemene voorwaarden.

4. De gebruiker kan bij een individuele inschrijving geen danspartner garanderen.

5. De gebruiker houd  het recht voor zich een ieder te weigeren van deelname aan de cursus.

6. De gebruiker verstrekt de wederpartij een reglement met aanwijzingen ten aanzien van de danslessen.

Artikel 3  Uitvoering dienstverlening

1. Gebruiker zal de overeenkomst tot dienstverlening naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, daarentegen is de wederpartij persoonlijk verantwoordelijk voor het gewenst resultaat.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, in welk geval het navolgende overeenkomst van toepassing is.

Artikel 4   Uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, telkens gedurende een salsa lesperiode van tien weken.

Artikel 5  Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na aanvang van de eerste salsales, op een door de gebruiker aan te geven wijze. De wederpartij ontvangt een factuur en dient het gedeclareerde bedrag te storten op de bankrekening van de gebruiker.

2. Indien de wederpartij na het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke blijft, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan de inschrijving per direct nietig verklaard worden. Dit heeft als gevolg dat de wederpartij niet verder aan de cursus kan deelnemen.

Artikel 6  Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk.

2. Indien de wederpartij de cursus voortijdig beëindigt vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

Artikel 7  Aansprakelijkheid

1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook (valpartij/blessures/verwondingen, diefstal en of vermissing van persoonlijke bezittingen en dergelijke), die geleden kan worden, voor, tijdens en na de door de gebruiker verzorgde lessen.

Artikel 8  Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van de dienstverlening, indien gebruiker gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. In geval van overmacht vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

Artikel 9  Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst russen gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10  Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemeen voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.


Reglement SalsaVista: Enige huisregels waar men zich aan dient te houden

– Betalingen dienen voor aanvang van de tweede les te zijn voldaan. Bij een niet tijdige betaling kan een inschrijving nietig verklaard worden zodat men niet verder aan de cursus kan deelnemen.

– De dansschool kan bij individuele inschrijving niet een danspartner garanderen.

– Het is niet verplicht om met partner te komen.

– Salsadansen wordt niet gedaan op sportschoenen.

– Eigen meegenomen drank mag niet tijdens de cursus worden genuttigd.

– Wij houden ons het recht voor een ieder te weigeren van deelname aan de cursus.

– Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen e.d.

– Salsadansen doe je niet alleen maar met elkaar, zorg dus voor een goede hygiëne.

– Inhaallessen kunnen alleen worden gevolgd op een lager niveau

– Denk eraan!!!! Salsadansen is bedoeld als ontspanning

Menu